Savilahti i Kuopio byggs med alliansmodellen

Graniittirakennus Kallio (GRK) är en central aktör i användandet av Alliansmodellen för att genomföra det regionala byggprojektet Savilahti i Kuopio. Salli Alliance Team, bildat av GRK, Pöyry Finland Oy och Kuopio stad, kommer att arbeta tillsammans för att utveckla Savilahti-regionen inom staden Kuopios omfattande investeringsprogram.

I Savilahti, 2 km söder om Kuopio, skapas ett trevligt och modernt bostadsområde. Kring år 2040 kommer Savilahti att betjäna cirka 35 000 invånare, arbetstagare och studenter. Inom ramen för alliansprojektet SALLI kommer förorten vid Kallavesi strand att berikas med sex nya broar och ett nytt gatunät, kompletterat med kollektivtrafikskorridorer till Savilahti.

”I Allianslaget undersöker vi om det skulle vara klokt att reparera några av de gamla broarna, eller att ersätta dem helt, i tillägg till de nya broar som det redan tagits beslut om. Detta är ett exempel på sådana knepiga problem som ska lösas inom den årslånga utvecklingsprocessen. När lösningarna på de öppna frågorna väl har hittats, och sedan godkänts, definierar Alliansen ett övergripande kostnadsmål för hela projektet. I början av 2019 är vi sedan redo att dra igång implementeringsfasen”, säger projektledare Juha Junttila från GRK.

Det nyligen vunna Alliansavtalet är särskilt viktigt, då det är det första i sitt slag för GRK, noterar en nöjd Junttila. Alliansgruppen tog hem spelet tack vare beprövad förmåga i projektledning, realistiska tekniska lösningar och en måttlig arvodesprocent.

Laget fick 99,5 poäng av maximala 100 i utvärderingen. ”Det här är en bra början, men minst lika mycket energi måste sättas in i utvecklingsfasen. Det gäller att göra bra ifrån sig med utvecklingsarbetet för att ro hem kontraktet för genomförandefasen”, säger Junttila.

Ett omfattande samarbete

Den preliminära kostnaden för Alliansprojektet i Savilahti är cirka 30 miljoner euro. Juha Junttila påpekar dock att det slutliga kostnadsmålet inte kommer att fastställas förrän alliansen har slutfört projektets utvecklingsfas. En gemensam strävan är att hitta kostnadseffektiva, högkvalitativa lösningar som uppfyller alliansparternas behov vid genomförandet och de framtida invånarnas behov i boendefasen, som slutanvändare av den uppdaterade infrastrukturen.

– Vi har satsat hårt på samarbetet med våra partners och vår egen personal. Vi hade ett stort team på plats för att räkna på kostnader och prissättning. Laget bestod av våra mest erfarna arbetschefer, förmän och anbudskalkylatorer. Arbetet belönades med segern i anbudstävlan”, noterar Juha Junttila.

Införandet av alliansmodellen i finländsk byggpraktik är glädjande från GRK: s synvinkel, eftersom företagets företagskultur från första början har byggt på ett nära samarbete och ömsesidigt bistånd, kolleger emellan, när så behövts. När samma sätt att jobba tillämpas i projekt där alla berörda parter står figurativt på samma sida av bordet, kan man vänta sig att projektet löper väl.

”Den tuffa konkurrensen om Alliansavtalet har stärkt vår uppfattning om GRK som ett företag med stark motivation och hög arbetsmoral. Vi ser fram emot att fortsätta och fördjupa vårt samarbete i det vinnande alliansprojektet för Savilahti och i andra framtida projekt”, säger Eero Karjalainen, VD för Pöyry Finland Oy.

Enligt Karjalainen är en stor fördel med alliansmodellen att det tvingar klienten, entreprenören och konstruktören att sätta sig vid samma bord för att tillsammans fokusera på genomförandet av projektet.

Detta är klart nyttigt för projektet, eftersom det samlar know-how och erfarenheter från samtliga deltagande parter. Då kommer slutprodukten att vara av önskad beskaffenhet, och hålla sig inom överenskomna gränser för tidsåtgång och kostnad, säger Karjalainen.

Enligt Petri Pucilowski, byggherrens representant i SALLI-teamet, är alliansmodellen mycket lämplig för detta projekt. Den traditionella metoden att upphandla en färdigt konstruerad och paketerad lösning ger inte alltid det bästa slutresultatet, anser han.

– I Alliansmodellen är genomförandet flexibelt och kan utnyttja den bästa kunskapen hos lagets medlemmar. Med detta tillvägagångssätt kommer vi att uppnå de bästa lösningarna för trafiksystemets funktionalitet, kvalitet och kostnadseffektivitet”, anser Pucilowski.

 

savilahti_logo