GRK Infra AS vann ett vägbyggnadsjobb på 30 miljoner euro

GRK_Infra_AS

GRK Infra AS, det estniska dotterbolaget till Graniittirakennus Kallio Oy, har vunnit en upphandling för motorvägsprojektet Tallinn-Dorpat. Entreprenaden omfattar 11,2 kilometer ny 2+2-filig motorväg.

Det går undan med förbättring och utvidgning av infrastrukturen för transporter i Estland.  GRK Infra AS deltar aktivt i byggandet av infrastrukturella projekt. Motorvägen som för närvarande byggs mellan Tallinn och Dorpat är det viktigaste av dessa projekt. I januari 2018 startar bygget på följande avsnitt av den nya 2 + 2-filiga körbanan, som uppgår till 11,2 kilometer.

– Jorden har låg bärkraft på detta avsnitt. Ett lager torv täcker den svagaste sträckan, som är tre kilometer lång. Torven, liksom moränen och lermassorna, måste ersättas med bärande fyllnadsmassor. Den totala mängden jordmassor som måste bytas uppgår till inte mindre än 1,4 miljoner ton, säger Tarvi Kliimask, VD för GRK Infra AS.

Kliimask är stolt över segern i anbudstävlan för det estniska vägverket. Alla större infrastrukturföretag i Estland deltog i budgivningen. – Priskonkurrensen var väldigt tajt, men vi tog klart hem spelet, säger Kliimask.

Massbyten och nya broar

GRK Infra AS har 32 månader på sig för att slutföra sitt vinnande vägbyggnadskontrakt. Men Tarvi Kliimask syftar till att bli klar tidigare än så. Därför måste tillräckliga resurser naturligtvis bådas upp. – Personalstyrkan på vägbygget kommer att uppgå till i medeltal 50 personer. Arbetskraften på plats kommer att vara nästan 100% estnisk. Vid behov kan vi komplettera med lite extra arbetskraft från Finland, säger Kliimask.

Massutbytet kommer att pågå under största delen av tiden på vägbygget. Enligt Kliimask kommer alla massor att vara ersatta i november-december 2018. Den övergripande tidsramen på 32 månader för hela projektet kan kännas rymlig, men tidsplanerna för de enskilda delprojekten är strama, och därför kommer vissa uppgifter att utföras genom överlappning. Byggandet av vissa broar startar redan i mars 2018, medan massutbyten pågår för andra delar av byggarbetsplatsen. Beläggningsarbetena kan startas 8 till 12 månader efter det att massorna har ersatts för respektive sektioner.

Dessa komplikationer har givetvis beaktats i tidsplanen. Å andra sidan kommer projektet att påskyndas genom att utföra stora delar av utgrävningsarbetet på vintern, speciellt på de mjuka sektionerna. På vintern är det ofta lättare att gräva, eftersom den frusna marken bär maskinerna bättre, förklarar Kliimask.

Förutom massiva arbeten med schaktning och massutbyte, samt fem helt nya broar, omfattar projektet byggandet av en ”akvedukt”, dvs. en passage under motorvägen för älgar och andra däggdjur.

Som helhet är entreprenadavtalet väldigt viktigt för vårt företag. Det ger oss ett ännu starkare fotfäste inom byggandet av infrastrukturen för Estland. Avtalet skapar också kontinuitet i vår expanderande orderstock, som innehåller ett pågående tunnelprojekt i Tallinn, förklarar Tarvi Kliimask.